پارس آی سی تی

آرشیو مطالب : متخصص

رئیس انجمن میكروالكترونیك تاكید كرد:

برگزاری كنفرانس میكروالكترونیك با حضور ایرانی ها مقیم خارج

برگزاری كنفرانس میكروالكترونیك با حضور ایرانی ها مقیم خارج
رئیس سازمان فضایی خبر داد؛

۳۰ نقطه مداری به نام ایران به ثبت رسید، بومی سازی ۱۴۰فناوری درحوزه فضا

۳۰ نقطه مداری به نام ایران به ثبت رسید، بومی سازی ۱۴۰فناوری درحوزه فضا

خرید ملك در گرجستان

خرید ملك در گرجستان

مبلمان اداری

مبلمان اداری

استفاده از ردیاب های ماهواره (GPS) برای نظامیان آمریكایی ممنوع گردید

استفاده از ردیاب های ماهواره (GPS) برای نظامیان آمریكایی ممنوع گردید

آموزش ماساژ با اعطای مدرك رسمی

آموزش ماساژ با اعطای مدرك رسمی
ICT-Pars
آی سی تی - پارس